Canciones


Última actualización: 27/10/2008

Infantiles valencianas
Pis pissi ganya
Roda la mola
Mix, mixinetes
No en volem cap
Sereno
Mon pare no te nas
Pi, pi, pi
Cento
Tomas
Que passa?
Populares valencianas
La manta al coll
Amparito
El tio Pep
La tarara
Ramonet
de Fallas
Himno de Valencia (Valencia)
El Faller
de las Hogueras
Himne d'Alacant
Himne de les Fogueres
de la Magdalena
Gaiata
Magdalena festa plena
La Magdalena
de equipos de futbol del Reino
Valencia CF
Villarreal CF
Levante UD
Elche CF
Hercules CF
Himnos de pueblos
de Elche
Himnos religiosos
Himno de la Coronación de la Virgen de los Desamparados
Villancicos
Pastorets i pastoretes
Pastorets i pastoretes
Toque, li toque
Ara mos vindrà Nadal
Esta noche es Nochebuena
Canciones patrióticas
Vent de ponent
Yo se qui socCANCIONES INFANTILES VALENCIANAS
Pis pissi ganya
Pis pis si ganya
oli de la ganya
filla pelingrera
agrana'm esta casa
mare que no puc
que tinc la mà cordada
qui té la cordada
el rei i la reina
posa el peu dins del caixó

Roda la mola
roda la mola
Peret se'n va a escola
roda el molí
Peret ya esta ací
Mix, mixinetes
mix, mixinetes, rapatotetes
vindra el gatet
i es menjará les sopetes
i fara chap, chap, chap
No en volem cap
No en volem cap
que no estiga borracho
no en volem cap que no estiga bufat
volem, volem, volem
que estiguen tots borrachos
volem, volem, volem
que estiguen tots bufats
Sereno
Sereno, mereno
dis-me quina hora es
la una, les dos,
ya van a tocar les tres
el sereno ha mort un gos
se l'ha endut a l'hospital
les chiquetes de costura
se l'han fet en oli i sal
Mon pare no te nas
Mon pare no te nas
mon pare no te nas
ma mare es chata
i un germanet que tinc
i un germanet que tinc
el nas li falta
Pi, pi, pi
Pi, pi, pi es d'Oliva, es d'Oliva
pi, pi, pi es d'Oliva estan aci
venimos a pasar un dia divertido
venimos a pasar un dia sin estudiar
Cento
Cento mama
cul baixet,
alça la cama,
i es tira un pet.
Tomas
Tomas, la pipa en el nas
la tropa en el cul
farem pum pum
Que passa?
Que passa?
La burra per ta casa menjant carabassa.
'Pos menja-te-la tu que yo ya en tinc en casa


CANCIONES POPULARES VALENCIANAS
La manta al coll
La manta al coll i el cabasset
mon anirem al Postiguet
la manta al coll i el cabasset
mon anirem mon anirem al Postiguet
arreando a chim pam pum
arreando a chim pam pum

Una volta passejava
un guardia 'monocipal'
passejant-se per la plaça
cap amunt i cap avall
de la bragueta li faltava
la mansaneta i un boto
per alli se li mostraba
Don Joaquin el director

El tio Pep de l'horta
es va trobar de casa
oberta la porta
pujant per l'escaleta
es troba un senyoret
que oberta la bragueta
li ensenyaba el cacahuet

Les chicones de Xixona
s'han comprat una romana
per a pesar-se les mamelles
dos voltes a la semana
si vols que te la faça
posat pancha cap amunt
i voras que polseguera
que t'ix pel forat del cul

Per dos quinzets un puro
per tres una pipa
per quatre una guitarra
per cinc una chica
el puro pa fumar
la pipa pa lluir
la guitarra pa tocar
i la chica pa dormir
Amparito
Amparito
la filla del mestre
diuen que festeja
en un chic foraster.
I els dumenges ,
quan ella va a missa,
el novio darrere
li porta el catret.
I, com es tan chicoteta,
meneja el culet.

'Amparito'
la filla del mestre
abans festejava
en un chic foraster.

Els dumenges
quan ella va a missa
ningu va darrere
portant-li el catret.

I, com es tan chicoteta
meneja el culet.

'Amparito'
la filla del mestre
ya no se'n recorda
d'aquell foraster.

Els dumenges
quan ella va a missa
un chicot del poble
li porta el catret.

I, com es tan chicoteta,
meneja el culet.
El tio Pep
El tio Pep se'n va a Muro...
tio Pep...
El tio Pep se'n va a Muro...
tio Pep...

¿De Muro qué em portarà?
tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep.

Una tartana i un burro
per a anar a passejar.

El tio Pep ya té el burro
que molts quinzets li ha costat,
i tota la gent de Muro
diuen que l'han enredat.

El ruc li ha pegat tres pataes
i l'han dut a l'hospital;
te tres costelles trencaes
i tot el cos li fa mal.
La tarara
El dia de Pasqua
Pepito plorava
perque el cachirulo
no se li empinava.

La tarara sí
la tarara no
la tarara mare
que la balle yo.

Ell porta pirri
ella porta pirri
ella porta pirri
tambe polisso.

La tarara sí
la tarara no
la tarara mare
que la balle yo.

El dia de Pasqua,
dia de les mones
quines pantorrilles
tenen les chicones.

El dia de Pasqua
Pepito plorava
perque el cachirulo
no se li empinava.

Un dia de Pasqua
un chiquet plorava
perque el pa de dacsa
no li agradava.
Ramonet
Ramonet, si vas a l'hort,
porta figues, porta figues!
Ramonet, si vas a l'hort,
porta figues i ambercocs!
 


CANCIONES DE FALLAS
Himno de Valencia (Valencia)
Valencia, es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color.
Valencia, al sentir como perfuma de tus huertas el azahar,
quisiera, en la tierra valenciana, mis amores encontrar.

La blanca barraca, la flor del naranjo,
la huerta surtida de almendros en flor.
El Turia de plata, el cielo turquesa,
el sol valenciano, van diciendo amor.

Amores, en Valencia son floridos como ramos de azahar.
Quereres, en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar.
Pasiones, en la tierra valenciana, si te das de corazón,
sus hembras ponen alma y ponen vida en sus besos de pasión.

Valencia, es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color.
Valencia, al sentir como perfuma de tus huertas el azahar,
quisiera, en la tierra valenciana, mis amores encontrar.

Maestro PADILLA
El Faller
Despertant els nostres cors,
Valencia, riu.
Per la senda de les, flors
ya ve l'estiu.
Creua el carrer la chicalla
replegant els trastos pa la falla;
i mante la tradicio
d'esta canço

¿Hi ha una estoreta velleta
pa la falla de Sant Chusep,
del tio Pep...?
I van juntant lo qu'els veins els van donant
per a buidar el porche

Hi ha una estoreta velleta
pa la falla de Sant Chusep,
I en una estella del munto
Se du el compas de la canço
En les cares de la gent
Tot es content

Chiqueta meua
que del carrer eres l'ama
per culpa teua
tinc el cor encés en flama.
No te separes
del caliu del meu voler,
reineta, fallera
Que si me deixes
un ninot tindré que ser

Hi ha una estoreta velleta
pa la falla de Sant Chusep,
per a la falla del teu carrer

Musica: José Serrano
Letra: Maximiliano Thous


CANCIONES DE LAS HOGUERAS
Himne d'Alacant
Som fills del poble, que te les chiques
com les palmeres de junt al mar.

Son molt airoses, molt reboniques,
i fan quan volen riure i plorar.

Es la millor terra del món,
perque el poeta li ho va dir,
i en el passeig del Maleco,
n'haura qui li puga competir.

I des de el macho del Castell,
mires i dius: qu'encant!
no es este ya el poble vell,
qu'es atre Alacant!

Vixca Alacant! Vixca Alacant!! Vixca Alacant!!!
Himne de les Fogueres
Ya s'alcen les flames, cami del cel
i ronquen les traques al seu content:
com si foren estrelles del firmament
esclaten les bombes formant dosel.

En la festa del foc, la mes radiant
naixcuda del poble, que sap goçar,
decidits volen tots, sense dubtar,
fer d'Alacant una ciutat triumfant.

En la nit de Sant Joan
quan se tiren trons i trons,
d'eixos ben grossos i bons,
de les dotze en avant,
i se pinta el cel de roig,
el que ronda una fadrina,
te que dur-li, s'es galant,
la seua coca ab tonyina.

"Tres pardalets, una moneta,
d'eixos que van en bicicleta.
Chiquets, ploreu,
que pardalets tindreu... !"
Veniu, chiquets, i cantem
la fermosura d'Alacant,
la qu'es ya com tots sabem,
"Millor terra de Llevant".

En la mar mansa i lluentosa
qu'abaniquen les palmeres,
i a la llum de les Fogueres,
qu'es la festa mes fermosa,
i en un singular encant
diu al vent: Vixca Alacant... !
Vixca Alacant!!! vixca Alacant!!!


CANCIONES DE LA MAGDALENA


CANCIONES DE EQUIPOS DE FUTBOL DEL REINO
Valencia CF
Es un equip de primera
nostre Valencia Club de Futbol
que lluita per a defendre
en totes bandes nostres colors.

En el Camp de l'Algiros
ya començaren a demostrar
que era una bona manera
per a Valencia representar.

Amunt Valencia, Vixca el Valencia, es el millor
Amunt Valencia, Vixca el Valencia del nostre cor.
Units com sempre els valencianistes et seguirem,
en cada estadi per a que triumfes t'animarem.

En la capital del Turia
es el Valencia qui vist de blanc
i defen la camiseta
ple de corage per a guanyar.
En Mestalla continuaren
sempre esforçant-se per a triumfar
i les glories arribaren
i en competencia continuaran.

Amunt Valencia, Vixca el Valencia, es el millor
Amunt Valencia, Vixca el Valencia, del nostre cor.
Units com sempre els valencianistes et seguirem,
en cada estadi per a que triumfes t'animarem.

Amunt Valencia, vixca el Valencia, el campeo !!!
Villarreal CF
La ilusio de tot un poble,
industrial i llaurador,
es un club que a tots pregona
la força de l'aficcio...

La gent de la nostra Vila,
de la Plana, del Millars,
porta al cor la seua estima
per l'equip mes eixemplar.

Els nostres colors son el blau i el groc
i els nostres amors pel Villarreal;
en el Madrigal sempre lluitarem,
tots agermanats sempre animarem...

Canteu penyes ! Canta aficcio !
Endavant, a triumfar,
a guanyar Villarreal!

Canteu penyes ! Canta aficcio !
Endavant, a triumfar,
a guanyar Villarreal!

Levante UD
¡Levante!
En las barras azulgranas
de tu clásico jersey.
¡Levante!
la afición más fiel y sana
con ardor puso su fe.

¡Levante!
Tu coraje y nuevos bríos,
de entusiasmo hacen víbrar.
¡Levante!
Tus colores son los los míos
tus colores son los míos,
y tu nombre mi ideal. (bis)

Que el sol valenciano le da a tus colores
su cálido beso rendido de amor;
el mar su caricia, la huerta sus flores,
y nuestro deporte su hinchada mejor.

Prodigas, Levante, tu esencia y solera
que es fruto de un limpio y honroso historial
y hoy firme tu paso, el triunfo te espera,
se cubre de gloria tu nombre inmortal.

(MUSICA SOLA)

Prodigas, Levante, tu esencia y solera
que es fruto de un limpio y honroso historial
y hoy firme tu paso, el triunfo te espera,
se cubre de gloria tu nombre inmortal.

¡Levante!
En las barras azulgrana
de tu clasico jersey.
¡Levante!
La afición más fiel y sana
con ardor puso su fe
¡Levante!
Tu coraje y nuevos bríos,
de entusiasmo hacen vibrar.
¡Levante!
Tus colores son los míos
Tus colores son los míos
y tu nombre mi ideal
(bis)
Elche CF
Nuestro Elche Club de Fútbol
nuestro equipo de palmeras
que en dos años ascendieron
a segunda y a primera

Orgullo de la provincia
y de la región entera
sacando internacionales
de su gloriosa cantera

Mucho Elche, Mucho Elche
juegas como un campeón
los domingos la hinchada te aplaude con emoción

Mucho Elche, Mucho Elche
nunca pierdas la moral

Mucho Elche, Mucho Elche
Hay que volver otra vez a la final

Mucho Elche, Mucho Elche
juegas como un campeón
los domingos la hinchada te aplaude con emoción

Mucho Elche, Mucho Elche
nunca pierdas la moral

Mucho Elche, Mucho Elche
hay que volver otra vez a la final

Mucho Elche, Mucho Elche
hay que volver otra vez a la final

ELCHE!!!!
Hercules CF
¡Hercules! ¡Hercules! ¡Hercules!
¡Macho Hercules!
¡Hercules! ¡Hercules!

Alicante tiene tres cosas
pero en España sólo una famosa
son sus playas y sus palmeras
y su equipo que es el mejor

Todos juntos y en armonía
te animamos día tras día
no hay equipo que se le iguale
Es el Hercules campeón

Cuando juegan al ataque
Todos temen su coraje
No hay rival que le resista
Es el Hercules campeón [Bis]

Todos juntos y en armonía
te animamos día tras día
no hay equipo que se le iguale
Es el Hercules campeón

Cuando juegan al ataque
Todos temen su coraje
No hay rival que le resista
Es el Hercules Campeón [Bis]

Es el Hercules Campeón
 


HIMNOS DE PUEBLOS
Himno a Elche
Salve pueblo querido que en ti viera
la luz radiante de vivo arrebol
la luz que dora elevada cimera
vigía perenne que es la palmera
que sube hacia el sol

Tu conservas reliquia sagrada
como amante y feliz tradición
son tu "Festa" y tu Virgen amada
que nosotros llevamos clavada
en el alma y en el corazón.

En tu seno amoroso guardaste
una Dama de excelso valer
que de pena al perderla lloraste
y al gobierno francés suplicaste
que a España debiera volver.

Eres cuna de ilustres varones
eres nido de paz y de amor
demostrando en tus nobles acciones
que se albergan en tí corazones
rebosantes de fé y de valor.

Tus granados con flores de grana
y sus frutos sabrosos sin par
tus mujeres de faz soberana
cual de reina gentil musulmana
nos incita a vivir y a soñar.

Toque pues despertar de energía
y al trabajo los ojos volved
desechad la cobarde apatía
y podamos gloriosos un día
ver a Elche brillar y crecer

Gloria a Elche, ciudad que labora
gloria a Elche de luz y esplendor
oyer el canto de un alma que adora
que sonría de gozo y que llora
y por tía diera vida y honor

Gloria a tí Virgen nuestra y amparo
de este pueblo postrado a tus pies
al que alumbra constante tu faro
que al pedirte favor es avaro
y en ofrendas es noble cual ves.

Elche insigne de augusta memoria
arrogancias y noble lealtad
que en sus fastos ensalza su historia
y deslumbra con halos de gloria
por su amor al trabajo y piedad

Salve pueblo querido que en ti viera
la luz radiante de vivo arrebol
la luz que dora elevada cimera
vigía perenne que es la palmera
que sube hacia el sol

la luz radiante de vivo arrebol
la luz que dora elevada cimera
vigía perenne que es la palmera
que sube hacia el sol

Tu conservas reliquia sagrada
como amante y feliz tradición
son tu "Festa" y tu Virgen amada
que nosotros llevamos clavada
en el alma y en el corazón.

En tu seno amoroso guardaste
una Dama de excelso valer
que de pena al perderla lloraste
y al gobierno francés suplicaste
que a España debiera volver.

Eres cuna de ilustres varones
eres nido de paz y de amor
demostrando en tus nobles acciones
que se albergan en tí corazones
rebosantes de fé y de valor.

Tus granados con flores de grana
y sus frutos sabrosos sin par
tus mujeres de faz soberana
cual de reina gentil musulmana
nos incita a vivir y a soñar.

Toque pues despertar de energía
y al trabajo los ojos volved
desechad la cobarde apatía
y podamos gloriosos un día
ver a Elche brillar y crecer
Gloria a Elche, ciudad que labora
gloria a Elche de luz y esplendor
oyer el canto de un alma que adora
que sonría de gozo y que llora
y por tía diera vida y honor
Gloria a tí Virgen nuestra y amparo
de este pueblo postrado a tus pies
al que alumbra constante tu faro
que al pedirte favor es avaro
y en ofrendas es noble cual ves.

Elche insigne de augusta memoria
arrogancias y noble lealtad
que en sus fastos ensalza su historia
y deslumbra con halos de gloria
por su amor al trabajo y piedad
Salve pueblo querido que en ti viera
la luz radiante de vivo arrebol
la luz que dora elevada cimera
vigía perenne que es la palmera
que sube hacia el sol

Letra: Juan Ferrer
Música: Alfredo Javaloyes
 


HIMNOS RELIGIOSOS
HIMNO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
"La patria valenciana
s´ampara baix ton mant
¡Oh, Verge Sobirana
de terres de Llevant!".
La terra llevantina reviu en ta Capella
al fervos homenaje de pur y ver amor.
Puix sou la nostra Reina y vostra Image bella
pareix qu´está voltada de magic resplandor.
La rosa perfumada, la mística assussena,
Lo seu verger formaren als peus de ton altar.
I fervoros en elles lo valenciá t´ofrena
La devocio mes santa que ´s puga profesar.
En terres valencianes
La fe per Vos no mor
I vostra Image Santa
Portem sempre en lo cor.
Salve, Reina del cel i la terra;
Salve, Verge dels Desamparats;
Salve, sempre adorada Patrona;
Salve, Mare del bons valencians.

Musica: Romeu
Letra: José María Juan García(sacerdote valenciano)
 


VILLANCICOS
Pastorets i pastoretes
Pastorets i pastoretes
A on aneu tan de mati.
A buscar asclatasancs
A la costera del pi

Qué bella zagala,
Qué bello zagal
Qué dicha nos traen
De felicidad.

Qué bien, que bello,
Qué bello será el niño
El niño Jesús que ha naci-
Que ha nacido ya. Que ya.

Pastorets i pastoretes
Pastorets y Pastoretes
Feu-me llenya que tinc fret
Pastorets y Pastoretes
Feu-me llenya que tinc fret.
No me la feu d’argilagues ,
Feu-me-la de romeret

Toque, li toque
Toque, li toque a la porta
I respon el mig armut:
El meu amo no està en casa
Que se n’ha anat a l’Assut
que se n’ha anat a l’Assut
Ara mos vindrà Nadal
Ara mos vindrà Nadal,
No tindrem cap de real,
Anirem que mos estrene
El tio Quico Pascual
El tio Quico Pascual
I la senyora tambe.
Que mos done lo que te
de castanyes i avellanes
i aixo que pengen en canyes
que se diuen botifarres

Esta noche es Nochebuena
Esta noche es Nochebuena
Y no es noche de dormir,
Que la Virgen tiene un niño
Que nos ha de redimir

Pastores venid,
Pastores llegad
A adorar al niño
Que ha nacido ya.

Esta nit fara lluneta
i demà farà bon sol
a la porta de Roseta
tocarem el caragol.

Por los arcos del Oriente
Para dar envidia al sol,
Nace aquella criatura,
Que es el hijo de Dios

En Belén tocan a gloria
Por Jesús el Redentor
Los pastores y pastoras
Lo festejan con amor.

San José mira a Maria
Maria mira a Jose
Y Jesús mira a los dos
Y se sonrien los tres

 


CANCIONES PATRIÓTICAS
Vent de ponent
¡Vent de ponent!
¡Vent de ponent!

Llauradors, nostra terra perilla.
Germanats, l'amor sant defengam
Vil estrany maganchós nos humilla ...
¡Valencians, Valencians per la Patria breguem!
¡Defengam la nostra casa,
geni i llengua, sanc i raça!
¡Per honor i dignitat!
¡Per la santa llibertat!

¡Vent de ponent marcix la collita!
¡Vent de ponent lo cor debilita!
i el nafra i el crema, gelat o busent ...

¡Vent de ponent!
¡Vent de ponent!

¡Poble meu, poble meu! ¡qui t'ha vist,
fort i gojos ... i ara debil i trist! ...
Dones flors i te tornen espines.
Treballant valencians, treballant, t'arruines.
Fores l'alba llevantina;
teua fon la mar llatina;
escampà ta gloria el vent ...
¡I ara esclau d'un fort ponent! ...

¡Vent de ponent marcix la collita!
¡Vent de ponent lo cor debilita!
i el nafra i el crema, gelat o busent ...

¡Vent de ponent!
¡Vent de ponent!

Rompa fort nostre clam, colliters.
Del cultiu detingam els quefers :
El ponent malait tot ho arrasa,
Els verts camps, els verts camps i la sanc nos abrasa.
¡Alcem murs, alcem racers
protectors de nostra casa ...
i refresque nostra llar
l’alenada de la mar!

¡Vent de ponent marcix la collita!
¡Vent de ponent lo cor debilita!
i el nafra i el crema, gelat o busent ...

¡Vent de ponent!
¡Vent de ponent!

Letra: Lluïs Cebrián Ibor (1915)
Yo se qui soc
Yo se qui soc
d'a on soc i qui vullc ser
i tinc ben clar
qué es lo que dec de fer.
Porte en el cor
perfums de serra i mar.
Soc valenciá
ben certament
i vaig pel mon
cantant-li a tota veu
a un poble gran...
al poble meu.

Li cante a March,
a Joanot Martorell
i a aquell Azraq
que fora El Blau primer.
A Joan Roïç
de dones valedor,
a Jaume Roig
i al Duc Anfos.
A Lluis Vives
que un dia vaig trobar
anant per Bruixes
junt a un canal.

La meua terra te
groc d'espiga
la mar amiga
i el roig de sanc.
La meua patria
feliç coloma
a tots empoma
com mare gran.

La meua patria
com brau poema
no mai es crema
renaix en pau.
La meua llengua
no sap de treua
si en mi dius meua
tots valencians.

Sabem qui som
com som, qui volem ser,
oberts al mon
pero en desig sincer
de ser com som
donant la ma primer
i el franc abraç
d'homens sancers.

Units farem un poble cult i fort.
Units serem
un poble gran.
vingau germans
Valencia es mare i vol
sentir-nos junts
de cor, de cap i mans.
Anem construint creant riquea al sol
¡Vingau, germans!
¡Valents, vingau!
Tenim llacor de regne secular,
sembrant el blat
tindrem el pa.

La nostra terra
te groc d'espiga
la mar amiga
i el roig de sanc.
La nostra patria
feliç coloma
a tots empoma
com mare gran.

La nostra patria
com brau poema
no mai es crema
renaix en pau.
La nostra llengua
no sap de treua
si en mi dius meua
tots valencians.
Bis


ColaboraClásicos valencianos   Libros recomendados   Curiosidades   Actividades   Himnos   Canciones   Inicio